Medezeggenschapsraad

Ouders die willen meebeslissen en meepraten met de school kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie.
De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht en is een beleidsorgaan. Voor de helft bestaat de MR uit ouders en voor de andere helft uit personeel van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR vergadert vier keer per jaar. Op de jaarlijkse vergadering doet de MR verslag van het gevoerde beleid.

De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

Adviesrecht: Dat wil zeggen dat het schoolbestuur van de raad niet over hoeft te nemen- wel dat zij er serieus op moet reageren.

Instemmingsrecht: Dit gaat een stap verder. In dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

initiatiefrecht: De raad mag zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

De MR neemt beslissingen over geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethoden, invoering ict, veiligheid op school, samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur advies vragen aan de raad.

Samenstelling medezeggenschapsraad

Oudergeleding
Lid - Mevrouw N. (Nadieh) van Strien-Mensinga
Lid - Mevrouw J. (Jill) Ursem

Personeelsgeleding
Voorzitter - Mevrouw B. (Berlinda) Lentz
Lid - Dhr. A. (Alexander) Hatzmann