Groep 5-6-7-8

Informatie over de werkwijze in groep 5-6-7-8

Elke dag heeft vaste instructiemomenten. Deze zijn elke dag op dezelfde tijd. De dag begint met technisch lezen. Van groep 3 t/m 8 werken we groepsdoorbrekend. Het kan dus zijn dat een kind uit groep 4 een instructie krijgt in een hogere groep of andersom. Daarna gaan we rekenen. Na het rekenen hebben de kinderen pauze. Na de pauze hebben krijgen de leerlingen technisch lezen. Na de pauze werken de kinderen uit de projectboeken Alles-in-1 of Alles apart. In de middag verschilt het programma. De kinderen hebben dan gym. HVO, schrijven, verkeer, topografie, kanjertraining en op vrijdagmiddag beeldende vorming.

De kinderen in groep 5-6-7-8 werken met een weektaak. Dit bevordert het zelfstandig werken. De kinderen weten wat ze kunnen doen als ze klaar zijn met de verplichte taken. Ook staat op de weektaak wat ze moeten oefenen als ze bepaalde kennis of vaardigheden nog niet beheersen. We leren de kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun taken en dat ze zelf bedenken op welke manier ze het beste kunnen werken (een stilteplek, koptelefoon, ondersteunend materiaal gebruiken). Ze moeten ook hun eigen werk nakijken zodat ze zich bewust zijn van dat wat goed gaat en wat ze nog extra moeten oefenen. Om het onderwijs zo efficiënt mogelijk te verzorgen is er op de maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend een leerkrachtondersteuner aanwezig.

Rekenen
We werken met de rekenmethode ‘Wereld in getallen’ 5. De leerstof is verdeeld over 9 blokken van 4 weken. Na elk blok wordt er getoetst. Daarnaast zijn er twee toetsmomenten die aangeven op welk niveau (landelijk) het kind presteert. Dit gebeurt middels het Cito-leerlingvolgsysteem.
De werkschriften krijgen de kinderen t.z.t. mee naar huis om te houden. Niet alle opgaven in het werkschrift worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de instructie behoefte van de leerling. De plusleerlingen maken andere opgaven dan de kinderen die de basis en de verlengde instructie volgen. Er zijn speciale plustaken voor de sterke rekenaars en kinderen die rekenen moeilijk vinden krijgen extra oefening met opdrachten uit Rekenroute. Het werkschrift heeft een blauwe en een rode kant. De blauwe kant is de nieuwe leerstof en aan de rode kant (de takenkant) wordt er extra geoefend voor de toets. Als de ene groep instructie krijgt dan werken de andere groepen in het werkschrift aan de takenkant. De drempelspellen worden ingezet om het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels te automatiseren. Daarnaast worden er spellen van de rekenmethode Met sprongen Vooruit ingezet.

Alles-in-1
Krachtig en betekenisvol onderwijs, dat boeit!
De projecten van Alles-in-1 bieden taal, lezen, wereldoriëntatie en expressie in een logische samenhang, met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling. De onderwerpen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen. De onderwerpen horen bij de SLO-doelen oriëntatie op de wereld en jezelf, dat betekent mens en samenleving, mens en natuur, techniek, ruimte (aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis). Binnen de teksten en opdrachten zijn drie niveaus verwerkt, waarmee eenvoudig gedifferentieerd kan worden. De kleurige projectboeken met informatie en veel beeldmateriaal geven aanleiding om over de verschillende wereldoriëntatieonderwerpen te praten en na te denken. Door de expressielessen en praktische vaardigheden (doe-opdrachten) aan te laten sluiten bij het wereldoriëntatieaanbod, vindt er een verrijking plaats op al deze gebieden. Cognitieve leerstof valt samen met een ervaring en een beleving; het vult elkaar aan en vormt een samenhangend geheel

Alles-in-1 groep en Alles Apart groep 5 en 6

Voor groep 5 t/m 8 zijn er 20 projecten. Deze groepen werken tegelijk aan hetzelfde project. Per jaar komen 5 projecten aanbod. Het aanbod is dekkend voor de SLO-doelen oriëntatie op de wereld en jezelf. Met de taallijn Alles-Apart is het ook dekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal. Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. Er wordt 5 weken gewerkt vanuit het projectboek en daarnaast wordt er 3 weken gewerkt uit Alles Apart. In totaal duurt een project dus 8 weken. Aan het eind van de week zijn er toetsen, (kennistoetsen, taaltoets en dictee) Per project is er 1 begrijpend lezen toets en een dictee over alle 5 de weken. In de weken van alles apart is er een dictee en een toets over werkwoordspelling. De toetsen worden gedaan op de computer op de toets site van alles in 1, alles-toetsen.

Vakken en onderdelen die aan bod komen in de groepen 4 t/m 8

Wereldoriëntatie
Spelling
Voortgezet technisch lezen
Taalbeschouwing
Stellen
Begrijpend lezen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten
Computergebruik
Engels
    Verkeer
Sociale- en emotionele vaardigheden
Luisteren en spreken
Zelfbeeld
Muziek
Dans
Drama
Handvaardigheid
Tekenen/schilderen
Praktische vaardigheden
Presenteren

Gymnastiek
Wij gaan 1 x per week voor gymnastiek naar de gymzaal van Seta. De leerlingen krijgen les van de vakleerkracht juf Anja Hilbolling.
Gymmen doen we in sportkleding: korte broek en T-shirt. Blote voeten mag, het dragen van gymschoenen wordt aangeraden. Zogenaamde balletslofjes worden afgeraden, omdat die erg glad zijn aan de onderkant en we dan gemakkelijk ongelukjes krijgen.

Sociaal emotionele vorming
Rekening houden met anderen, weten hoe het hoort, samen spelen, samen problemen oplossen. Dit zijn de dingen die onze kinderen dagelijks tegenkomen en waar wij dagelijks aandacht aan besteden. Wij werken met de methode Kanjertraining waar de volgende aspecten centraal staan: we vertrouwen elkaar, je helpt een ander, speelt niet de baas, lacht een ander niet uit, niemand doet zielig. We spreken ook in kanjertaal!

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. Er wordt wekelijks geoefend in de werkschriften.

Extra verkeer
We volgen het lesaanbod van Veilige Verkeer Nederland

Topo (groep 5 en 6)
We volgen de leerlijn topo van alles-in-1. Dit oefenen we de computer. De kinderen oefenen de topografie via schoolkijker.nl. De toetsen kunnen ze dan doen bij alles toetsen. De toetssite van alles in 1